Technické normy ČSN

Co je technická norma?

 • Je vyjádřením požadavků na výrobky, procesy nebo služby tak, aby splňovaly požadavek vhodnosti pro daný účel.
 • Normy ČSN stanoví základní požadavky na kvalitu a bezpečnost, slučitelnost, zaměnitelnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí.
 • Má pozitivní vliv na usnadnění volného pohybu zboží v mezinárodním obchodu, usiluje o racionalizaci výroby, napomáhá podpoře ochrany životního prostředí a konkurenceschopnosti, zajišťuje dostatečnou ochranu spotřebitelů na vnitřním trhu.
 • V současné době jsou technické normy ČSN kvalifikovaným doporučením, nejsou závazné a jejich používání je dobrovolné.
 • Norma ČSN, jako veřejně dostupný dokument, je přístupná ve všech fázích vzniku a používání v praxi.
 • Normy ČSN jsou, na rozdíl od právních předpisů, které mohou vznikat bez projednání a souhlasu všech, jichž se týkají, dokumenty, kdy se zásadními otázkami řešení souhlasí všechny zúčastněné strany.

Normy lze rozlišovat podle obsahu, který je určující pro účel jejich použití na terminologické, základní, zkušební, normy výrobků, bezpečnostní předpisy, normy postupů a služeb, normy řízení jakosti, rozhraní, zaměnitelnosti, atd.

 

Co si lze představit pod pojmem česká technická norma?

Vydavatel norem v ČR

Česká Agentura pro Standardizaci, Na Žertvách 132/24, 1180 00  Praha 8
tel.: 221 802 802, www.agentura-cas.cz

 • je to každá původní česká technická norma, kterou lze vytvářit pouze v oblastech, ve kterých neexistují normy evropské nebo mezinárodní
  • má značku ČSN ( např. ČSN 73 4301)
  • tvoří asi 5% z celkové roční produkce technických norem v České republice.
 • jsou jí také Evropské či mezinárodní normy (např. EN, ETSI, ISO, IEC), které jsou do soustavy norem ČSN přejaty a stávají se tak normami českými
  • označení je složeno ze značky české technické normy a značky přejímané normy (např. ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, ČSN IEC, ČSN ETS - konkrétní příklady: ČSN EN 60204-1, ČSN ISO 1735 , ČSN EN ISO 9001, ČSN IEC 61713, ČSN ETS 300 976)
   Přejaté mezinárodní normě je v soustavě ČSN přiřazeno šestimístné číselné označení - tzv. třídící znak. Tento třídící znak podává přesnou informaci o oborovém zařazení normy v soustavě ČSN. Principiálně kopíruje číselné označení původních českých norem.
  • tvoří asi 95 % z celkové roční produkce technických norem
  • jsou-li tyto normy převzaty do národní soustavy, současně s tím se ruší původní české normy, které jsou již překonané nebo vykazují s mezinárodními normami konflikt.

 

Jak jsou mezinárodní technické normy přejímány do ČSN?

 • překladem - asi 60% z celkového objemu
  (Tento způsob převzetí znamená, že v české normě za jednou či několika národními titulními stranami s potřebnými informačními údaji v českém jazyce následuje vlastní text v českém jazyce. Tento text může být v případě potřeby doplněn o národní přílohu.)
 • převzetím originálu
  (V tomto případě následuje za národní titulní stranou nebo stranami text anglického (případně i francouzského) originálu opět v případě potřeby doplněný o národní přílohu.)
 • schválením mezinárodní normy k přímému používání
  (Ve Věstníku Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví je vyhlášeno přímé používání evropské normy a v případě zájmu obdrží zákazník text anglického originálu vložený v obálce s názvem a označením normy v českém jazyce.

 

Jak se tvoří technické normy?

Tvorba původních ČSN tvoří v současnosti jen velmi malou část (přibližně 5% roční produkce nově vydávaných ČSN). Většina nově vydávaných ČSN (každoročně více než 2 000) jsou převzaté evropské a mezinárodní normy. Na tvorbě se však prostřednictvím vydavatele podíleli i odborníci z ČR.

 

Zjednodušený postup tvorby české technické normy:

Návrh na tvorbu normy
Námět na zpracování české technické normy může podat kdokoliv. Kdokoliv může prostřednictvím Českého normalizačního institutu (vydavatele) navrhnout i zpracování mezinárodní nebo evropské normy.

Posouzení návrhu
V České republice jsou návrhy posuzovány v příslušné národní Technické normalizační komisi.

Zpracování návrhu normy

 • Organizací zpracování návrhu ČSN a smluvním zajišťěním (zejména zajištěním dohodnutého zpracovatele návrhu, termínových etap zařazeného normalizačního úkolu a způsobu financování) je pověřen vydavatel - Český normalizační institut (ČNI). Informace o zahájení a plánovaném postupu prací na nové nebo revidované normě lze nalézt ve Věstníku ÚNMZ nebo na www stránkách vydavatele, kde jsou zveřejňovány.
 • Dohodnutý zpracovatel vypracuje první návrh původní ČSN.
 • Na prvním návrhu evropské nebo mezinárodní normy se mohou prostřednictvím pracovní skupiny podílet i odborníci z ČR, kteří jsou do této pracovní skupiny prostřednictvím ČNI delegováni.

Připomínkování návrhu normy
Postupné návrhy původních ČSN i návrhy evropských a mezinárodních norem jsou projednávány v Technických normalizačních komisích (nebo v jiných odborných gremiích) s cílem dosáhnout shody o užitečnosti navrhovaného řešení pro všechny zúčastněné, tedy i pro ČR.

Hlasování o návrhu a schválení návrhu normy
Návrhy evropských norem se schvalují v evropských organizacích váženým hlasováním. Tato váha je dána hospodářskou významnost členských zemí CEN a CENELEC. (ČR má v tomto systému 12 hlasů stejně jako Belgie, Maďarsko,Portugalsko a Řecko). Po schválení návrhů jsou členské země povinny zavést je do 6 měsíců do svých národních norem. V ISO a IEC je ke schválení potřeba 75% kladných stanovisek z hlasujících členů.

Převzetí evropské nebo mezinárodní normy, schválení původní ČSN a vydání
Zabezpečit zavedení všech evropských norem do soustavy ČSN a zrušení těch národních norem, které jsou s evropskými normami v rozporu, je, jako řádného člena evropských normalizačních komisí, povinností Českého normalizačního institutu Toto zavedení a udělení evropské normě statutu české národní normy, lze v závislosti na charakteru problematiky a okruhu potenciálních zájemců, resp.uživatelů, zajistit několika způsoby:

 • převzetím překladem nebo
 • převzetím originálu nebo
 • převzetím schválením k přímému používání oznámením ve Věstníku ÚNMZ
  (viz. výše)

Projednaný konečný návrh původní ČSN nebo návrh převzaté evropské nebo mezinárodní normy předá zpracovatel vydavateli ke schválení. Součástí schvalovacího řízení je kontrola splnění zadání úkolu, metodická kontrola, zrušení překonaných a konfliktních norem a nutné redakční úpravy.

Celková doba, ketrá je nutná k vypracování evropské či mezinárodní normy, jsou v průměru tři roky.