Obchodní podmínky

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Upozorňujeme zahraniční zákazníky, že zboží zasíláme pouze subjektům s dodací i fakturační adresou v ČR.

(Toto omezení jsme zavedli z důvodu neúnosně komplikované evidence Daně z přidané hodnoty v kombinaci s mizivým zájmem o naše zboží v zahraničí - zboží je úzce vázáno na český jazyk.)

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky, včetně těch, které jsou podané prostřednictvím internetu jsou závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Po odeslání objednávky a jejím potvrzení na e-mail kupujícího a pokud byly splněny podmínky Obchodních podmínek (viz. níže), je objednávka závazná pro obě strany (kupujícího i prodávajícího) a má charakter uzavřené kupní smlouvy.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 6. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou za zboží je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou nebo prostřednictvím Klientského centra.
 4. V případě neodebrání objednaného zboží je kupující povinen uhradit veškeré náklady marně vynaložené na doručení objednaného zboží.

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 2. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to písemnou formou požádá.
 3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku v případě, že Kupující je subjektem registrovaným k Dani z přidané hodnoty v jiném státě než v České republice nebo adresa pro dodání zboží není na území České republiky. O odmítnutí objednávky bude prodávající kupujícího informovat e-mailem nebo telefonem podle údajů poskytnutých v objednávce.
     (Toto právo si Prodávající vyhrazuje z důvodu nutnosti vést komplikovanou nadstavbovou účetní evidenci a nutnosti předkládání dodatečných daňových výkazů. Protože náklady na tyto další evidence a výkazy převyšují finanční prospěch z dodávek pro zahraniční subjekty, jsme nuceni k tomuto kroku přistoupit.)
 5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit v případě, že se objednané zboží již nevyrábí či nedodává, popřípadě je dlouhodobě nedostupné a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. Prodávající má právo od smlouvy odstoupit i v případě, dojde-li k výrazným změnám v ceně zboží. O odstoupení od smlouvy bude prodávající kupujícího informovat e-mailem nebo telefonem podle údajů poskytnutých v objednávce.

Vrácení zboží

Kupující, je-li zároveň spotřebitelem (zákon 634/1992Sb., §2, odst.1, písm.a), má právo, v souladu se zákonem č.40/1964Sb., § 53, odst.7, odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to bez udání důvodu. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu poslat na vlastní náklady zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vraceného zboží, nejdéle však do 14 dnů, zašle prodávající vyjádření, zda bude žádost o vrácení zboží kladně vyřízena a zda jsou splněny všechny podmínky, na adresu prodávajícího. V případě přijetí vraceného zboží zpět a kladného vyřízení žádosti o jeho vrácení, bude kupujícímu zaslán dobropis na zboží snížený o částku náhrad nákladů skutečně vynaložených prodávajícím, spojených s vrácením zboží (v souladu se zákonem č.40/1964Sb., §53, odst. 10). Podepsaný (nebo jinak potvrzený) dobropis doručí kupující na své náklady na adresu prodávajícího. Na základě potvrzeného dobropisu bude kupujícímu vyplacena dobropisovaná částka, a to složenkou nebo bankovním převodem. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží je dobropisovaná částka za zboží, v souladu se zákonem č.40/1964Sb., §53, odst. 10, ponížena o náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, a to ve výši: 56,- Kč + příslušná sazba DPH, skládající se z náhrad na vystavení a zaslání dopropisu a z náhrad bankovních a účetních poplatků. Kupující nemůže (podle § 53, odstavce 8) odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží vyrobeného nebo upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. ! POZOR ! - Technické normy ČSN jsou vyráběny (tisknuty) teprve na základě objednávky objednatele, splňují tak charakter "zboží vyrobeného nebo upraveného podle přání spotřebitele" a nelze na ně tedy uplatnit právo odstoupení od smlouvy do 14 dnů s následným vrácením zboží (!).

Aby bylo zboží přijato zpět, musí být splněny tyto podmínky:

 1. Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, v neporušeném originálním obalu tak, aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.
 2. Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží.
 3. Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.
 4. Zboží zpět musí být zasláno pouze běžnou balíkovou poštou. Zásilky dobírkou nebudou přijaty.
 5. V případě zboží s obsahem chráněným autorským právem nebo podle zvláštních předpisů, nesmí být balík s tímto zbožím vůbec otevřen. Tuto podmínku prodávající stanovil proto, aby mohl beze zbytku plnit své povinnosti k vydavateli v otázce zajištění ochrany autorských a vydavatelských práv.
 6. Zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání. ! POZOR ! - U technických norem ČSN je za známku použití zboží chápáno již rozbalení balíku (!) - obsah ČSN je chráněn zvláštním právním předpisem (zákon 22/1997Sb.).

Dodací podmínky

Platba za zboží a způsob doručení

 1. Dobírka - zboží bude odesláno jako dobírkový balík s využitím služeb České pošty s.p.. K celkové ceně zboží budou připočítány expediční náklady (poštovné a balné) ve výši 125,- Kč (bez DPH).
  (U dodávek norem ČSN a jen ve výjimečných případech si dodavatel vyhrazuje právo změnit způsob úhrady na platbu Zálohovou fakturou. O tomto kroku bude zákazník s podáním vysvětlení informován. Nebude-li se změnou způsobu úhrady souhlasit, může bez jakýchkoliv omezení a sankcí objednávku zrušit.)
 2. Převodní příkaz (zálohová faktura) Prodávající vygeneruje zálohovou fakturu v hodnotě objednaného zboží a zašle ji kupujícímu (e-mailem, faxem nebo písemně). Po uhrazení této faktury zašle prodávající objednané zboží na dodací adresu kupujícího jako cenný balík České pošty s.p. K celkové ceně budou připočítány expediční náklady (poštovné a balné) ve výši 125,- Kč (bez DPH). V případě úhrady zboží zálohovou fakturou a osobního odběru zboží, expediční náklady neúčtujeme.
 3. Osobní odběr - v prostorách provozovny v Gajerových kasárnách - Československé armády 216/41 v Hradci Králové, od Pondělí do Pátku v čase 9.00 až 12.00 a 13.00 až 16.00.

Informace k uplatnění Elektronické evidence tržeb

Platby přijímané za objednávky uskutečněné prostřednictvím elektronického obchodu www.technicke-normy-csn.cz probíhají pouze formou:

 1. dobírky, kdy je úhrada dodavateli uskutečněna platbou z bankovního účtu přepravce na bankovní účet dodavatele a nepodléhá tak povinnostem plynoucím ze zákona o Elektronické evidenci tržeb
 2. úhradou zálohové faktury z bankovního účtu zákazníka na bankovní účet dodavatele a nepodléhá tak povinnostem plynoucím ze zákona o Elektronické evidenci tržeb.

Pokud si zákazník při objednávání zboží zvolí "osobní odběr" a úhradu v "hotovosti", je objednávka pojata jako specifikace zboží pro přípravu k nákupu v kamenné provozovně TECHNOR-Gajerky, kde také dojde k hotovostní úhradě zboží. Takovýto obchodní případ, tedy objednání, dodání a úhrada zboží, je uskutečněn výhradně prostřednictvím kamenné provozovny TECHNOR-Gajerky a takto vzniklá tržba bude též řádně za tuto provozovnu zaevidována dle zákona o Elektronické evidenci tržeb.

Expediční a dodací lhůta

Zboží expedujeme obvykle ve lhůtě 1 až 3 pracovní dny ode dne obdržení objednávky, a to v závislosti na stavu skladových zásob bezpečnostních tabulek nebo, v případě technických norem ČSN, na volné kapacitě tisku. Dodací lhůta je o 1 pracovní den (výjiměčně o 2 pracovní dny) delší než lhůta expediční. V případě úhrady zálohovou fakturou začíná lhůta běžet dnem připsání kupní ceny na účet prodávajícího. Je-li součástí objednávky zboží vyráběné na zakázku, lhůta dodání se přiměřeně tomuto prodlužuje.

Odpovědnost za poškození zboží

Odpovědnost za poškození zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od prodávajícího, v případě zaslání zboží dobírkou nebo balíkem, převzetím od dopravce.

Prohlídka zboží

Kupující je povinen prohlédnout zboží při přechodu odpovědnosti za poškození zboží. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu odpovědnosti za poškození zboží, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce. Týž den kdy kupující zjistil vady zboží, je povinen podat písemnou zprávu prodávajícímu.

Záruční a reklamační podmínky

Na zboží poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od jeho zakoupení. U oprávněných reklamací se prodávající zavazuje bezplatně závadu odstranit či vyměnit produkt za nový, popřípadě a po dohodě s kupujícím, vyměnit produkt za obdobný či vrátit peníze.

Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího nebo sídlo provozny (viz. kontakty). V případě reklamace kupujícímu doporučujeme prodávajícího předem kontaktovat, telefonicky nebo e-mailem, z důvodu dohodnutí na dalším postupu. Při podání reklamace je nutno předložit vyplněný Reklamační protokol (reaklamační protok ke stažení). Reklamované zboží musí na své náklady kupující dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení kupující vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno (poštou nebo zásilkovou službou). Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nesplňující záruční podmínky) může prodávající požadovat úhradu nákladů prokazatelně vzniklých s vyřizováním této reklamace.

Ochrana osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů v požadovaném rozsahu a jejich zpracování je zákonným požadavkem nutným pro uzavření kupní smlouvy se zákazníkem. Výslovný souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů není nutný. Při neposkytnutí potřebných údajů nelze uzavřít kupní smlouvu a realizovat obchodní transakci.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné. Budou použity pouze pro interní potřeby prodávajícího (vystavení dokladů, účetní záznamy, historie transakcí), nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity.

Kompletní podrobnosti o poskytování, zpracování a uchovávání osobních údajů zákazníků naleznete v odkazu: Ochrana osobních údajů

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.8.2005 (revize 24.5.2018).
 2. Odesláním objednávky přijímá kupující bez výhrad veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i cenu platnou v den odeslání objednávky, včetně expedičních nákladů, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

0 Kč

Dokončit objednávku

položek košíku  0 Ks
bez DPH:  0,00
vč. DPH:  0,00

KONTAKT

technor@technor.cz

tel/fax:  495 213 114
Čsl. armády 216/41
500 03 Hradec Králové

MAPA

Provozovna  (Mapy.cz)

 
GPS: 50°12'43.654"N
15°49'57.325"E

TOP

 

Zboží bylo přidáno do košíku