ČSN EN 292-1 (833001)
Bezpečnost strojních zařízení. Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování. Část 1: Základní terminologie, metodologie


Norma:ČSN EN 292-1
Název:Bezpečnost strojních zařízení. Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování. Část 1: Základní terminologie, metodologie
Třídící znak:833001
Katalogové číslo:15193
Obor: 83 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE
8330 - Bezpečnost strojních zařízení
Platnost: Norma není platná - byla nahrazena těmito normami:
(833001) ČSN EN 292-1
(Neplatné normy lze dodatat - informujte se, prosím, e-mailem viz.kontakty)
Jazyková varianta:Norma je v češtině.
Účinnost:02/1994 - 11/2000

Náhled normy
 

DruhKat. čísloCenaDPHCena s DPH 
Norma nemá žádné varianty.

<< Zpět

Anotace textu normy ČSN EN 292-1 (833001)

Norma je identická s EN 292-1:1991. Norma byla vytvořena, aby pomohla konstruktérům, výrobcům a dalším zainteresovaným osobám interpretovat základní bezpečnostní požadavky za účelem dosažení konformity s evropskou legislativou, týkající se bezpečnosti strojů. Tato norma je první z programu norem vytvářených CEN/CENELEC, které k tomu byly zmocněny Komisí Evropských společenství (CEC) a Evropským sdružením volného obchodu (EFTA - ESVO). Normy mají následující hierarchii: Normy typu A (základní bezpečnostní normy), poskytují základní pojmy a zásady pro projektování a konstrukci a obecná hlediska, která mohou být aplikován na všechny stroje. Normy typu B (skupina bezpečnostních norem), zabývající se jedním bezpečnostním aspektem (normy typu B1) nebo jedním typem bezpečnostního zařízení (normy typu B2), které může být použito pro větší počet strojů. Normy typu C (bezpečnostní normy pro stroje), určující detailní bezpečnostní požadavky pro jednotlivý stroj nebo skupinu strojů. EN 292 se skládá ze dvou částí: Část 1 (název uveden shora) a Část 2 Bezpečnost strojních zařízení. - Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování. - Technické zásady a specifikace. Část 1 ČSN EN 292-1 definuje základní terminologii a specifikuje obecné projektové metody, aby při návrhu stroje napomohly konstruktérům a výrobcům dosáhnout bezpečnosti stroje pro profesionální i amatérské účely. Norma definuje cca 35 základních pojmů (kap. 3), dále definuje 9 rizikových faktorů u strojního zařízení (kap. 4) a konečně normalizuje strategii výběru bezpečnostních zařízení (kap. 5). Za pozornost stojí příloha B, která obsahuje tříjazyčný abecední rejstřík cca 350 zvláštních termínů a výrazů, použitých v normě s tím, že uvádí jen čl. EN 292-1 anebo EN 292-2 (do 1.1.1994 nezavedena), kde je pojem blíže vysvětlen (definován). Poznámka: Ve většině hesel 3. kapitoly jde o určitý druh definic. Naproti tomu u většiny hesel 4. kapitoly nejde o pravé definice, spíše vysvětlení nebo popis, či výčet druhů daného faktoru nebo rizika. Norma je základním souhrnem pojmů, které se vyskytují v souvislosti s bezpečností (ale i hygienou) práce, avšak prakticky jen ve vztahu ke strojním zařízením. Poznámka recenzenta: Některé normalizované pojmy (hesla) lze aplikovat i na termíny (pojmy, situace), běžně používané nebo se vyskytující v hygieně práce. Jiné jen s jistými obtížemi. Navíc je v této normě pojem "riziko" zpravidla používán spíše ve významu "nebezpečí". Dále uvádíme výběr z definic některých článků 3. kapitoly, které jsou spojeny především s bezpečností práce: 3.4: Bezpečnost stroje: Je způsobilost stroje k vykonávání jeho funkce, k přepravě, instalaci, seřizování, udržování, demontáži a likvidaci za podmínek předpokládaného použití, které jsou uvedeny v návodu k používání (a v některých případech pro dané časové období vyznačeny v návodu k používání), aniž by způsobil zranění nebo poškození zdraví. 3.5: Rizikový faktor (riziko): Je zdroj možného zranění nebo poškození zdraví. Poznámka: Slovo "riziko" je obecně používáno ve spojení s dalšími slovy, která definují původ nebo charakter očekávaného zranění nebo poškození zdraví: např. riziko elektrického šoku, riziko rozdrcení, riziko otravy, atd.3.6: Riziková situace: Je jakákoliv situace, v níž je osoba vystavena jednomu nebo více rizikovým faktorům.3.7: Rizikovost: Je kombinace pravděpodobnosti a rozsahu možného zranění nebo poškození zdraví v určité rizikové situaci.3.8: Stanovení rizikovosti: Je zevrubný odhad pravděpodobnosti a rozsahu možného zranění nebo poškození zdraví v určité rizikové situaci za účelem výběru přiměřených bezpečnostních opatření.3.9: Riziková funkce stroje: Je jakákoliv funkce stroje, která vytváří riziko, je-li vykonávána.3.10: Nebezpečný prostor: Je jakýkoliv prostor uvnitř nebo vně stroje, kde je osoba vystavena nebezpečí úrazu nebo poškození zdraví. Poznámka: Rizikový faktor, který způsobuje ohrožení zdraví, je v této definici buď: nepřetržitě přítomen během předpokládaného použití stroje (např. pohyb nebezpečných pohyblivých částí, elektrický oblouk při svařování apod.), nebo se může objevit neočekávaně (např. neúmyslné nebo samovolné spuštění stroje apod.).3.17: Bezpečný stav: Je teoretický stav, kterého by bylo dosaženo, jestliže by bezpečnostní funkce při poruše dodávky energie nebo poruše nějaké součásti přispívající k dosažení tohoto stavu zůstala nezměněna. V praxi se tohoto stavu téměř dosahuje, neboť účinky poruch na uvažovanou bezpečnostní funkci jsou omezovány.3.19: Bezpečnostní ochrana: Je bezpečnostní opatření spočívající v použití specifických technických prostředků nazývaných bezpečnostní zařízení (ochranné kryty, ochranná zařízení) k ochraně osob před rizikovými faktory, které nemohou být odstraněny nebo dostatečně zmírněny.3.20: Bezpečnostní sdělení: Je bezpečnostní opatření spočívající v komunikačních prostředcích, jako jsou texty, slova, nápisy, signály, symboly nebo diagramy, používané samostatně nebo v kombinaci, aby podávaly informace uživateli. Jsou určeny pro profesionální nebo i laické uživatele.3.21: Obsluha: Je osoba nebo osoby, jež mají za úkol instalaci, provoz, seřizování, údržbu, čištění, opravy nebo přepravu stroje.3.22: Ochranný kryt: Je část stroje speciálně používaná k zajištění ochrany prostřednictvím fyzické bariéry. podle konstrukce je možno ochranný kryt označit jako skříň, víko, štít, dveře, ochranné ohrazení apod. Poznámka: Ochranný kryt může působit samostatně, pak je účinný pouze, je-li v ochranné poloze, nebo ve spojení s blokovacím zařízením popř. s blokovacím zařízením s jištěním, v tomto případě je ochrana zajištěna v jakékoliv poloze ochranného krytu. Rozlišují se ochranné kryty pohyblivé, nastavitelné, blokované, resp. blokované s jištěním, a ochranné kryty ovládací.3.23: Ochranné zařízení: Je zařízení (jiné než ochranný kryt), které odstraňuje nebo redukuje riziko, samo o sobě nebo ve spojení s ochranným krytem. Rozlišují se ochranná zařízení blokovací, odblokovací, tipovací, dvouruční, dále bezpečnostní vypínací zařízení, mechanické zajišťovací zařízení, omezovací zařízení a krokovací ovládací zařízení.3.24: Ochranné zábrany a překážky: Je jakákoliv fyzická překážka, která snižuje pravděpodobnost přístupu do nebezpečného prostoru tím, že volnému přístupu překáží, aniž by mu zcela bránila. ČSN EN 292-1 (83 3001) byla vydána v lednu 1994. Nahradila ČSN 83 2001 z 13.5.1981 a ČSN 83 2011 z 2.7.1980.


0 K輯p>

Dokon詴 objednᶫu

poloë ¶ ko뵺  0 Ks
bez DPH:  0,00 K輢r /> vč® DPH:  0,00 K輯p>

KONTAKT

technor@technor.cz

tel/fax:  495 213 114
ȳl. arm᤹ 216/41
500 03 Hradec Krᬯv鼯p>

MAPA

Provozovna  (Mapy.cz)

 
GPS: 50⧴3.654"N
15駵7.325"E

TOP

 

Zboࢹlo p䡮o do ko뵼/div>
louis vuitton outlet louis vuitton outlet authentic louis vuitton cheap louis vuitton louis vuitton outlet discount louis vuitton Loui Vuitton Bags louis vuitton artsy louis vuitton backpack louis vuitton belt louis vuitton clutch louis vuitton damier louis vuitton handbags louis vuitton ipad louis vuitton iphone louis vuitton leather louis vuitton luggage louis vuitton men louis vuitton monogram louis vuitton neverfull louis vuitton outlet online louis vuitton purses louis vuitton sale louis vuitton shoes louis vuitton speedy louis vuitton sunglasses louis vuitton wallets louis vuitton women replica louis vuitton authentic louis vuitton cheap louis vuitton discount louis vuitton Loui Vuitton Bags louis vuitton artsy louis vuitton backpack louis vuitton belt louis vuitton clutch louis vuitton damier louis vuitton handbags louis vuitton ipad louis vuitton iphone louis vuitton leather louis vuitton luggage louis vuitton men louis vuitton monogram louis vuitton neverfull louis vuitton outlet online louis vuitton purses louis vuitton sale louis vuitton shoes louis vuitton speedy louis vuitton sunglasses louis vuitton wallets louis vuitton women replica louis vuitton